Avís legal

Centre Dental Cise | Figueres

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

El titular d’aquesta web és:

Identitat: Cenprodent Ampurdan S.L.
CIF: B58963703
Adreça: Avinguda Montserrat Vayreda Trullol, 26. Tercera planta – Porta 32.  17600 Figueres (Girona)
Telèfon: 972 67 16 05
Correu electrònic: info@centredentalcise.com

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de Cenprodent Ampurdan S.L.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Cenprodent Ampurdan S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Cenprodent Ampurdan S.L.

Cenprodent Ampurdan S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Cenprodent Ampurdan S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.